رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

رفتیم اگر ملول شدی از نشست

فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

مابرخاستیم و نقش تو در نفس ما چنانک

هر جا که هست بی تو نباشد نشست ما

با چون خودی درافکن اگر پنجه می​کنی

ما خود شکسته​ایم چه باشد شکست ما

جرمی نکرده​ام که عقوبت کند ولیک

مردم به شرع می​نکشد ترک مست ما

شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد

باشد که توبه​ای بکند بت پرست ما

سعدی نگفتمت که به سرو بلند او

مشکل توان رسید به بالای پست ما

/ 0 نظر / 10 بازدید