خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چنان در قید مهرت پای بندم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

از در درآمدی و من از خود به درشدم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هزار عهد کردم که گرد عشق نگردم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من از آن روز که دربند توام آزادم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من همان روز که آن خال بدیدم گفتم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

دل پیش تو و دیده به جای دگرستم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من اندر خود نمی​یابم که روی از دوست برتابم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

روزگاریست که سودازده روی توام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ماه چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

شمع بخواهد نشست بازنشین ای غلام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ساقیا می ده که مرغ صبح بام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥۸ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

زهی سعادت من کم تو آمدی به سلام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥٦ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥٥ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥۳ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

انتبه قبل السحر یا ذالمنام

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

وقت​ها یک دم برآسودی تنم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٥٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

رفیق مهربان و یار همدم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٤٧ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

جانان هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٤٦ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٤٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من ایستاده​ام اینک به خدمتت مشغول

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٤۳ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

بی​دل گمان مبر که نصیحت کند قبول

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٤٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳٥ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳۳ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ساقی بده آن شراب گلرنگ

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳۱ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

به عمر خویش ندیدم شبی که مرغ دلم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:۳٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٢٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱۳ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

گردن افراشته​ام بر فلک از طالع خویش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

دلی که دید که غایب شدست از این درویش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱۱ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

گر یکی از عشق برآرد خروش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

رفتی و نمی​شوی فراموش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠٧ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

یکی را دست حسرت بر بناگوش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

قیامت باشد آن قامت در آغوش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠۳ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

خطا کردی به قول دشمنان گوش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠۱ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر که هست التفات بر جانش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۳:٤٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

زینهار از دهان خندانش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:٢۱ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

خوشست درد که باشد امید درمانش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٩ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

رها نمی​کند ایام در کنار منش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٧ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چون برآمد ماه روی از مطلع پیراهنش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٦ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

دست به جان نمی​رسد تا به تو برفشانمش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٥ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

کس ندیدست به شیرینی و لطف و نازش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٤ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر که نامهربان بود یارش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٢ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر که نازک بود تن یارش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱۱ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

خجلست سرو بستان بر قامت بلندش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۱٠ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آن که هلاک من همی​خواهد و من سلامتش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:٠٩ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

یاری به دست کن که به امید راحتش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:٠۸ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر که بی دوست می​برد خوابش

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:٠٦ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

امشب مگر به وقت نمی​خواند این خروس

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:٠٤ ‎ق.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٢٦ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

پیوند روح می​کند این باد مشک بیز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٢٢ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

مبارکتر شب و خرمترین روز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٢۱ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

برآمد باد صبح و بوی نوروز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱٩ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

بزرگ دولت آن کز درش تو آیی باز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱۸ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

متقلب درون جامه ناز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:۱٤ ‎ب.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ای به خلق از جهانیان ممتاز

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ | چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

فتنه​ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ای پسر دلربا وی قمر دلپذیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

از همه باشد به حقیقت گزیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آن کیست که می​رود به نخجیر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

پروانه نمی​شکیبد از دور

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

به فلک می​رسد از روی چو خورشید تو نور

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٤٢ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٤۱ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

شرطست جفا کشیدن از یار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٤٠ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

زنده کدامست بر هوشیار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

دولت جان پرورست صحبت آموزگار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:۳٢ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آمد گه آن که بوی گلزار

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٢٩ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آفتابست آن پری رخ یا ملایک یا بشر

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

شیرین دهان آن بت عیار بنگرید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٢٥ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آنک از جنت فردوس یکی می​آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٢٤ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

تو را سریست که با ما فرو نمی​آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:٢٢ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

آن نه عشقست که از دل به دهان می​آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٦:۱٩ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

که برگذشت که بوی عبیر می​آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٤٤ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٤٢ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:۳٦ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

کاروانی شکر از مصر به شیراز آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:۱۱ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

سرمست اگر درآیی عالم به هم برآید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:۱٠ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

مرا چو آرزوی روی آن نگار آید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٠۸ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

امیدوار چنانم که کار بسته برآید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٠٧ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٠٦ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

فراق را دلی از سنگ سختتر باید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٠٢ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

سروی چو تو می​باید تا باغ بیاراید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٥:٠٠ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

بخت بازآید از آن در که یکی چون درآید

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٤:٥٩ ‎ب.ظ | سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()