» . :: جمعه ۱۱ دی ،۱۳٩٤
» خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چنان در قید مهرت پای بندم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از در درآمدی و من از خود به درشدم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هزار عهد کردم که گرد عشق نگردم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من از آن روز که دربند توام آزادم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من همان روز که آن خال بدیدم گفتم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دل پیش تو و دیده به جای دگرستم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گو خلق بدانند که من عاشق و مستم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من اندر خود نمی​یابم که روی از دوست برتابم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» روزگاریست که سودازده روی توام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ماه چنین کس ندید خوش سخن و کش خرام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شمع بخواهد نشست بازنشین ای غلام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ساقیا می ده که مرغ صبح بام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زهی سعادت من کم تو آمدی به سلام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» انتبه قبل السحر یا ذالمنام :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» وقت​ها یک دم برآسودی تنم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» رفیق مهربان و یار همدم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جانان هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من ایستاده​ام اینک به خدمتت مشغول :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بی​دل گمان مبر که نصیحت کند قبول :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ساقی بده آن شراب گلرنگ :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به عمر خویش ندیدم شبی که مرغ دلم :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گردن افراشته​ام بر فلک از طالع خویش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلی که دید که غایب شدست از این درویش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر یکی از عشق برآرد خروش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» رفتی و نمی​شوی فراموش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یکی را دست حسرت بر بناگوش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» قیامت باشد آن قامت در آغوش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خطا کردی به قول دشمنان گوش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که هست التفات بر جانش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زینهار از دهان خندانش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خوشست درد که باشد امید درمانش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» رها نمی​کند ایام در کنار منش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چون برآمد ماه روی از مطلع پیراهنش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دست به جان نمی​رسد تا به تو برفشانمش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کس ندیدست به شیرینی و لطف و نازش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که نامهربان بود یارش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که نازک بود تن یارش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خجلست سرو بستان بر قامت بلندش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن که هلاک من همی​خواهد و من سلامتش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یاری به دست کن که به امید راحتش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که بی دوست می​برد خوابش :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» امشب مگر به وقت نمی​خواند این خروس :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین نفس :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پیوند روح می​کند این باد مشک بیز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مبارکتر شب و خرمترین روز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» برآمد باد صبح و بوی نوروز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بزرگ دولت آن کز درش تو آیی باز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» متقلب درون جامه ناز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای به خلق از جهانیان ممتاز :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» فتنه​ام بر زلف و بالای تو ای بدر منیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای پسر دلربا وی قمر دلپذیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از همه باشد به حقیقت گزیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن کیست که می​رود به نخجیر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پروانه نمی​شکیبد از دور :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به فلک می​رسد از روی چو خورشید تو نور :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یار آن بود که صبر کند بر جفای یار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای صبر پای دار که پیمان شکست یار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شرطست جفا کشیدن از یار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زنده کدامست بر هوشیار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دولت جان پرورست صحبت آموزگار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آمد گه آن که بوی گلزار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آفتابست آن پری رخ یا ملایک یا بشر :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شیرین دهان آن بت عیار بنگرید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آنک از جنت فردوس یکی می​آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو را سریست که با ما فرو نمی​آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن نه عشقست که از دل به دهان می​آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» که برگذشت که بوی عبیر می​آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کاروانی شکر از مصر به شیراز آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به کوی لاله رخان هر که عشقباز آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرمست اگر درآیی عالم به هم برآید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا چو آرزوی روی آن نگار آید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» امیدوار چنانم که کار بسته برآید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» فراق را دلی از سنگ سختتر باید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سروی چو تو می​باید تا باغ بیاراید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بخت بازآید از آن در که یکی چون درآید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به حسن دلبر من هیچ در نمی​باید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نگفتم روزه بسیاری نپاید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه سروست آن که بالا می​نماید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هفته​ای می​رود از عمر و به ده روز کشید :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن که نقشی دیگرش جایی مصور می​شود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بخت این کند که رای تو با ما یکی شود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن که مرا آرزوست دیر میسر شود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می​رود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سروبالایی به صحرا می​رود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که را باغچه​ای هست به بستان نرود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که مجموع نباشد به تماشا نرود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ناچار هر که صاحب روی نکو بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا راحت از زندگی دوش بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از دست دوست هر چه ستانی شکر بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نفسی وقت بهارم هوس صحرا بود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو را سماع نباشد که سوز عشق نبود :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اخترانی که به شب در نظر ما آیند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به بوی آن که شبی در حرم بیاسایند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نشاید که خوبان به صحرا روند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این جا شکری هست که چندین مگسانند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با دوست باش گر همه آفاق دشمنند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که بی او زندگانی می​کند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یار با ما بی​وفایی می​کند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زلف او بر رخ چو جولان می​کند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرو بلند بین که چه رفتار می​کند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» میل بین کان سروبالا می​کند :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه کند بنده که بر جور تحمل نکند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بخرام بالله تا صبا بیخ صنوبر برکند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یار باید که هر چه یار کند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» توانگران که به جنب سرای درویشند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بلبلی بی​دل نوایی می​زند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آفتاب از کوه سر بر می​زند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» روندگان مقیم از بلا نپرهیزند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو آن نه​ای که دل از صحبت تو برگیرند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شاید این طلعت میمون که به فالش دارند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پیش رویت دگران صورت بر دیوارند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کاروان می​رود و بار سفر می​بندند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آخر ای سنگ دل سیم زنخدان تا چند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اینان مگر ز رحمت محض آفریده​اند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گلبنان پیرایه بر خود کرده​اند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عیب جویانم حکایت پیش جانان گفته​اند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» حسن تو دایم بدین قرار نماند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مجلس ما دگر امروز به بستان ماند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلم خیال تو را ره نمای می​داند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کسی که روی تو دیدست حال من داند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن سرو که گویند به بالای تو ماند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن را که غمی چون غم من نیست چه داند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» روز برآمد بلند ای پسر هوشمند :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ساعتی کز درم آن سرو روان بازآمد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دوش بی روی تو آتش به سرم بر می​شد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» امروز در فراق تو دیگر به شام شد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تا کی ای دلبر دل من بار تنهایی کشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا به عاقبت این شوخ سیمتن بکشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی​باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» در پای تو افتادن شایسته دمی باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر سروی به بالای تو باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو را نادیدن ما غم نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن به که نظر باشد و گفتار نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تا حال منت خبر نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با کاروان مصری چندین شکر نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نظر خدای بینان طلب هوا نباشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شب عاشقان بی​دل چه شبی دراز باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شورش بلبلان سحر باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر آن مراد شبی در کنار ما باشد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از این تعلق بیهوده تا به من چه رسد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آه اگر دست دل من به تمنا نرسد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به حدیث درنیایی که لبت شکر نریزد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بگذشت و باز آتش در خرمن سکون زد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کسی به عیب من از خویشتن نپردازد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلم دل از هوس یار بر نمی​گیرد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کدام چاره سگالم که با تو درگیرد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زنده شود هر که پیش دوست بمیرد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» باد آمد و بوی عنبر آورد :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کیست آن ماه منور که چنین می​گذرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کیست آن فتنه که با تیر و کمان می​گذرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می​برد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بازت ندانم از سر پیمان ما که برد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر آن ناظر که منظوری ندارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مگر نسیم سحر بوی یار من دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» غلام آن سبک روحم که با من سر گران دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کس این کند که دل از یار خویش بردارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر از جفای تو روزی دلم بیازارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» که می​رود به شفاعت که دوست بازآرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که می با تو خورد عربده کرد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» طرفه می​دارند یاران صبر من بر داغ و درد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کس این کند که ز یار و دیار برگردد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» حدیث عشق به طومار در نمی​گنجد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نه آن شبست که کس در میان ما گنجد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پیش رویت قمر نمی​تابد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جان من جان من فدای تو باد :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سر تسلیم نهادیم به حکم و رایت :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر جان طلبی فدای جانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خوش می​روی به تنها تن​ها فدای جانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه لطیفست قبا بر تن چون سرو روانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چو نیست راه برون آمدن ز میدانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای جان خردمندان گوی خم چوگانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آفرین خدای بر جانت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای که رحمت می​نیاید بر منت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این که تو داری قیامتست نه قامت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای کسوت زیبایی بر قامت چالاکت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که دلارام دید از دلش آرام رفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چشمت چو تیغ غمزه خون خوار برگرفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عشق در دل ماند و یار از دست رفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن را که میسر نشود صبر و قناعت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلی که دید که پیرامن خطر می​گشت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خیال روی توام دوش در نظر می​گشت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چو ابر زلف تو پیرامن قمر می​گشت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دوشم آن سنگ دل پریشان داشت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشت :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خسرو آنست که در صحبت او شیرینیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نه خود اندر زمین نظیر تو نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» روز وصلم قرار دیدن نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» جان ندارد هر که جانانیش نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر صبر دل از تو هست و گر نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا از آن چه که بیرون شهر صحراییست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» زهی رفیق که با چون تو سروبالاییست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا خود با تو چیزی در میان هست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شادی به روزگار گدایان کوی دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آب حیات منست خاک سر کوی دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تا دست​ها کمر نکنی بر میان دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» صبح می​خندد و من گریه کنان از غم دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» صبحی مبارکست نظر بر جمال دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» 1آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خورشید زیر سایه زلف چو شام اوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یار من آن که لطف خداوند یار اوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کس به چشم در نمی​آید که گویم مثل اوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سفر دراز نباشد به پای طالب دوست :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرمست درآمد از درم دوست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بتا هلاک شود دوست در محبت دوست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر کسی سرو شنیدست که رفتست اینست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بخت جوان دارد آن که با تو قرینست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با همه مهر و با منش کینست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ز من مپرس که در دست او دلت چونست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مگر نسیم سحر بوی زلف یار منست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه رویست آن که پیش کاروانست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این خط شریف از آن بنانست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این باد بهار بوستانست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» امشب به راستی شب ما روز روشنست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بر من که صبوحی زده​ام خرقه حرامست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یارا بهشت صحبت یاران همدمست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کارم چو زلف یار پریشان و درهمست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شراب از دست خوبان سلسبیلست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پای سرو بوستانی در گلست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای که از سرو روان قد تو چالاکترست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» فریاد من از فراق یارست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عیب یاران و دوستان هنرست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» از هر چه می​رود سخن دوست خوشترست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شب فراق که داند که تا سحر چندست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اتفاقم به سر کوی کسی افتادست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای کاب زندگانی من در دهان توست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مجنون عشق را دگر امروز حالتست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرو چمن پیش اعتدال تو پستست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دیدار تو حل مشکلاتست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن ماه دوهفته در نقابست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب​ست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سلسله موی دوست حلقه دام بلاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» خوش می​رود این پسر که برخاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بوی گل و بانگ مرغ برخاست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» نشاید گفتن آن کس را دلی هست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دیر آمدی​ای نگار سرمست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چنان به موی تو آشفته​ام به بوی تو مست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بی تو حرامست به خلوت نشست :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه دل​ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مپندار از لب شیرین عبارت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بنده وار آمدم به زنهارت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کهن شود همه کس را به روزگار ارادت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» معلمت همه شوخی و دلبری آموخت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» هر که خصم اندر او کمند انداخت :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» متناسبند و موزون حرکات دلفریبت :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» سرمست درآمد از خرابات :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ماه رویا روی خوب از من متاب :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ما را همه شب نمی​برد خواب :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» وقتی دل سودایی می​رفت به بستان​ها :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تفاوتی نکند قدر پادشایی را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» لاابالی چه کند دفتر دانایی را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» کمان سخت که داد آن لطیف بازو را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تا بود بار غمت بر دل بی​هوش مرا :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» امشب سبکتر می​زنند این طبل بی​هنگام را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» وه که گر من بازبینم روی یار خویش را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» دوست می​دارم من این نالیدن دلسوز را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گر ماه من برافکند از رخ نقاب را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ز اندازه بیرون تشنه​ام ساقی بیار آن آب را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» شب فراق نخواهم دواج دیبا را :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اگر تو فارغی از حال دوستان یارا :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» روی تو خوش می​نماید آینه ما :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» ای نفس خرم باد صبا :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» اول دفتر به نام ایزد دانا :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸