.

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ٢:۳۸ ‎ب.ظ | جمعه ۱۱ دی ،۱۳٩٤ نظرات ()

خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

چنان در قید مهرت پای بندم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

از در درآمدی و من از خود به درشدم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

هزار عهد کردم که گرد عشق نگردم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

عشقبازی نه من آخر به جهان آوردم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من از آن روز که دربند توام آزادم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()

من همان روز که آن خال بدیدم گفتم

مشاهده یادداشت خصوصی

!! نوشته شده توسط بیژن آریا | ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ | پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ نظرات ()